Výsledky přijímací zkoušky do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

 

 

O počtu dosažených bodů bude uchazeč informován:

 • v den konání přijímací zkoušky po vyhodnocení testů,
 • zveřejněním na internetových stránkách fakulty bezprostředně po zpracování,
 • zveřejněním výsledků v elektronické přihlášce, po provedení kontroly (zpravidla nejpozději do týdne po konání zkoušky).

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu:

 • v den konání přijímací zkoušky po vyhodnocení testů, kdy se seznámí s počtem dosažených bodů

nebo na studijním oddělení v místnosti P350 od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:30:

 • dne 22. 5. 2024 – termín pro bakalářský studijní program Entrepreneurship and Small Business Development
 • dne 29. 5. 2024 – termín pro bakalářské studijní programy vyučované v českém jazyce
 • dne 26. 6. 2024 – termín pro navazující magisterské studijní programy

Co bude následovat?

 • Po vyhodnocení přijímací zkoušky všech uchazečů, kteří se ke zkoušce dostavili, budou stanoveny a zveřejněny bodové hranice pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech (zpravidla čtvrtý den po skončení přijímacích zkoušek).
 • Výsledky, včetně rozhodnutí děkana o přijetí nebo nepřijetí ke studiu, budou zveřejněny v elektronické přihlášce (zpravidla nejpozději do týdne po konání zkoušky).
 • Uchazečům, kteří splní úspěšně přijímací zkoušku a dosáhnou bodové hranice nutné pro přijetí ke studiu, bude elektronicky zasláno vyrozumění o splnění přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu (pdf dokumenty budou dostupné v elektronické přihlášce).
 • Uchazečům, kteří nesplní přijímací zkoušku, bude zasláno poštou dopisem určeným do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z důvodu neprospěchu u přijímací zkoušky.
 • Nebude-li v některém studijním programu dostačující kapacita pro přijetí všech uchazečů, kteří úspěšně zvládnou přijímací zkoušku, mohou někteří obdržet rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z důvodu nedostačující kapacity.

Odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat děkanovi fakulty:

 • ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí,
 • v písemné formě – formulář není předepsán – odvolání musí obsahovat nezbytně nutné údaje - identifikaci uchazeče (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí, název studijního oboru, jehož se odvolání týká a vlastnoruční podpis uchazeče.

V rámci odvolacího řízení na fakultě je provedena kontrola vyhodnocení písemné přijímací zkoušky a posouzení důvodů podání odvolání. Děkan může odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit. Pokud tak neučiní, postoupí odvolání ke konečnému rozhodnutí rektorovi.