PrvnísemestrnaFP?

Další

Co vás čeká a na co nesmíte zapomenout před vstupem na první přednášku nebo první cvičení?

 • Zápis do 1. ročníku

  Studentem Fakulty podnikatelské VUT v Brně se stáváte dnem zápisu. Zápis do 1. ročníku probíhá osobně na fakultě. Uchazečům, kteří splní podmínky pro přijetí prominutím přijímací zkoušky a uchazečům, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku, zasíláme elektronicky vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí a „Pokyny k zápisu“. Termín zápisu je uveden ve vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí. U zápisu bude ověřeno splnění všech nutných podmínek pro přijetí ke studiu a bude vydáno rozhodnutí o přijetí.

  Harmonogram zápisů – Pokyn č. 1/2023 k zápisům do studia v akademickém roce 2023/2024

 • Informační systém VUT

  V informačním systému VUT můžete podat žádost o ubytování na kolejích, najdete zde také důležitou část – Studis.

  Ještě nemáte VUT účet? Na stránce https://www.vutbr.cz/login-vutbr-cz zadáte rodné číslo (cizinci případně rodný kód z elektronické přihlášky ke studiu) a počáteční heslo. Počáteční heslo najdete v elektronické přihlášce - záložka Heslo k IS. Počáteční heslo lze použít pouze jednou pro nastavení skutečného hesla, kterým se pak budete do systému běžně přihlašovat. Heslo udržujte v tajnosti, aby nemohlo být zneužito jinou osobou.

  První přihlášení

 • STUDIS

  Ve Studisu najdete elektronický index, rozvrhy, budete zde provádět registraci předmětů, registraci vyučování, zápis do vyššího ročníku, uvidíte zde termíny zkoušek, můžete zde podávat žádosti o stipendium (ubytovací, prospěchové) a mnoho dalšího. Některé položky mohou být skryté a otevírají se pouze v období, kdy jsou aktuální – např. registrace předmětů, registrace vyučování, zápis.

  vstoupit

 • Ubytování na kolejích a stravování

  Informace o možnostech ubytování na kolejích  VUT v Brně, harmonogram pro podávání žádostí, informace o možnostech stravování -  na  internetových  stránkách Kolejí a menz VUT  http://www.kam.vutbr.cz

  Žádosti o ubytování na kolejích se podávají elektronicky v informačním systému VUT – po přihlášení přejdete do aplikace PORTÁL –  modul „Ubytování a stravování“.

 • Průkaz studenta nebo ISIC karta

  Přihlašte se do Informačního systému VUT, přejděte na odkaz "Průkazy" v sekci "Portál". Zde najdete veškeré pokyny k objednání standardního průkazu VUT nebo průkazu ISIC a nahrání potřebné fotografie.

  průkaz studenta

 • Registrace předmětů

  Studijní plán příslušného studijního programu a ročníku je tvořen povinnými a povinně volitelnými předměty a může obsahovat i volitelné předměty. V termínu stanoveném Časovým plánem příslušného akademického provede student zapsaný i uchazeč splňující podmínku přijetí ke studiu, jehož zápis se uskuteční později, registraci povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů v zimním i letním semestru v aplikaci Studis – modul Registrace předmětů. Povinné předměty jsou zaregistrovány automaticky.

  dozvědět se více

 • Časový plán akademického roku

  Důležitý harmonogram, který stanoví začátek a konec výuky v semestrech, začátek a konec zkouškového období, termíny kontroly studia, prázdniny…

  více informací

 • Rozvrhy

  prezenční formě studia probíhá výuka formou přednášek a cvičení, je rozvrhována v pracovních dnech od 7:00 do 20:50 hod. Rozvrh se zveřejňuje ve Studisu, začátky registrace pro jednotlivé ročníky jsou stanoveny v harmonogramu pro příslušný semestr.

  kombinované formě studia probíhá výuka formou bloků přednášek a konzultací z jednotlivých předmětů, je rozvrhována v pátek a v sobotu zpravidla od 9:00 do 18:00.

  Studenti kombinované formy studia jsou zařazeni do jedné přednáškové skupiny daného studijního programu a ročníku, platí pro ně jednotný rozvrh příslušné přednáškové skupiny, registrace do vyučování neprovádí.

  Harmonogram registrace do vyučování pro letní semestr akademického roku 2023/2024

 • Imatrikulace

  Imatrikulace je akademický obřad, při němž jsou studenti 1. ročníku bakalářských studijních programů seznámeni zejména s akademickým prostředím, tradicemi, hodnotami, svobodami, principy, etikou a svou rolí spojenou s členstvím v akademické obci. Složením imatrikulačního slibu se stáváte členy akademické obce  VUT v Brně se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona o vysokých školách.

  V akademickém roce 2023/2024 se imatrikulace bude konat v pátek 15. 9. 2023 v 9:00, v 10:30 a ve 12:00 hod. Rozdělení studentů najdete v přiloženém dokumentu.

 • Uznání předmětů

  Již jste studovali na vysoké škole a máte úspěšně absolvované předměty?

  Děkan může uznat předměty se shodným obsahem absolvované ve stejném stupni studia, které byly zakončeny zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem s hodnocením A, B, C od jejichž vykonání neuplynulo více než 5 roků. Počet kreditů absolvovaného předmětu musí být stejný nebo vyšší než je počet kreditů předmětu studijního plánu příslušného studijního programu na Fakultě podnikatelské.

  Žádost o uznání absolvovaných předmětů se podává elektronicky ve STUDUSu od 1. 9. do začátku výuky v zimním semestru. Student, který předměty absolvoval na jiné vysoké škole než je VUT v Brně, musí žádost podat i písemně a doložit potvrzení o absolvování studia nebo předmětu a jeho osnovu potvrzené příslušnou vysokou školou.

  více informací

 • Kontrola studia

  Výuka v prvním semestru začala a co dál?

  Pro postup do letního semestru 1. ročníku musí student získat alespoň 17 kreditů za zimní semestr – kontrola studia se provádí na konci zkouškového období zimního semestru.

  Pro postup do 2. ročníku musí student získat alespoň 40 kreditů za 1. ročník – kontrola studia se provádí na konci zkouškového období letního semestru.

 • Studijní oddělení

  Studijní oddělení zajišťuje studijní administrativu, poradenskou činnost, agendu přijímacího řízení a mnoho dalších činností spjatých se studiem. Pomůžeme řešit studijní záležitosti související se zahájením, průběhem i ukončením studia.

  Další zajímavé a důležité informace najdete v Příručce prváka.

  Studijní oddělení