Spolupráce s neziskovými společnostmi

Spolupráce s neziskovými společnostmi a Fakultou podnikatelskou začala v roce 2015. Inspirací pro tuto spolupráci byla výuka na univerzitě v Portugalsku, kde v rámci výuky Marketingu pomáhali studenti lokálním neziskovým projektům. Tento způsob zapojení lokálních subjektů do studentských týmových projektů se začal realizovat i na naší fakultě. V průběhu let se naši studenti zapojili do projektů např. organizace Persefona, z. s., Hospic sv. Alžběty, o. p. s., AGAPO, o.p.s., Armáda spásy.

Práce na projektech je pro studenty zajímavá, a to tím, že často nahlédnou do problematiky, se kterou se neměli možnost ještě vůbec setkat a také samozřejmě přínosná, protože vypracovávají reálné úkoly na základě aktuální situace a specifikovaných požadavků pro místní subjekty, konkrétně neziskové organizace. Zadání mohou studenti průběžně konzultovat a na závěr, při prezentaci, mohou získat zpětnou vazbu na své zpracované návrhy.

Díky všem zapojeným studentům a neziskovým společnostem za spolupráci.

Za tým
Lucie Kaňovská

 

Níže jsou ukázky grafických návrhů studentů pro Hospic, Persefonu, Nepanikař, Anabell a AGAPO (Pupálek).

 

Cíl spolupráce

Cílem spolupráce je navrhnout zapojeným neziskovým společnostem návrh adekvátních marketingových nástrojů, které odpovídají jejich aktuální situaci a specifikovaným požadavkům.

 

Postup spolupráce

Každá nezisková organizace si před začátkem semestru definuje cíl projektu a stanoví přesné požadavky na projekt. Nejčastějším zadáním je navrhnout kampaň na propagaci činnosti neziskové organizace. Zadání je následně projednáno s vedoucím projektu a s ostatními vyučujícími předmětu. Na začátku semestru nezisková organizace představí studentům svou organizaci a své zadání, na kterém studenti v průběhu semestru pracují. Následně se během semestru uskuteční minimálně tři konzultace s neziskovou organizací a vyučujícími. Na konci semestru studenti prezentují svá řešení zástupcům NPO a lektorům, kteří jim poskytnou zpětnou vazbu.

Výstupy projektů

Výstupy projektů jsou nejčastěji zaměřeny na podrobné vymezení možných aktivit, které by měly pomoci propagovat činnost neziskové organizace, např. běh pro neziskovou organizaci, akce pro klienty, nová služba apod. Součástí je příprava časového harmonogramu, obsahu a nákladů na tyto aktivity, včetně definice přínosů těchto aktivit pro neziskovou organizaci. Součástí výstupů bývá také grafický návrh plakátu, který lze použít.

Výstupy z projektů jsou pro neziskové organizace přínosné, protože jim pomáhají vidět sebe a svou činnost z trochu jiného úhlu pohledu a přinášejí praktická řešení jejich zadání včetně detailního zpracování.

 

Zapojené organizace

Z VUT

 

Zapojené předměty

 

Napsali o nás

 

Ukázky zadání projektů

Letní semestr 2024
(zkráceno)

AGAPO – Zadání 1: Návrh náborové kampaně Dětské skupiny Pupálek, Zadání 2: Návrh propagace terapeutické zahrady, Zadání 3: Návrh kampaně pro zaměstnavatele

Armáda spásy – Zadání: Návrh způsobů propagace pro služby organizace

Naše kultivovaná města – Zadání: Návrh komunikační kampaně pro zvýšení povědomí a celkové osvěty tématu vizuální smog

BeachPunk – Zadání 1: Návrh marketingové kampaně pro získání finančních prostředků za účelem realizace projektu „Dostaň Punkery na světovku“

Poradenské centrum ALFONS - VUT– Zadání 1: Návrh změnwebové stránky Poradenského centra Alfons, Zadání 2: Návrh na změny orientačního značení Poradenského centra Alfons.

 

Grafické ukázky výstupů projektů

 

Kontakty

Za tým
doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.
Ústav managementu