Registrace předmětů

Studijní plán příslušného studijního programu a ročníku je tvořen povinnými a povinně volitelnými předměty a může obsahovat i volitelné předměty. V termínu stanoveném Časovým plánem příslušného akademického provede student zapsaný i uchazeč splňující podmínku přijetí ke studiu, jehož zápis se uskuteční později, registraci povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů v zimním i letním semestru v aplikaci Studis – modul Registrace předmětů. Povinné předměty jsou zaregistrovány automaticky.

Student VUT si může dále registrovat:

Volitelný předmět – tělesná výchova = některý ze sportů, který nabízí Centrum sportovních aktivit - http://www.cesa.vutbr.cz/  - registrace sportu probíhá ve Studisu na každý semestr samostatně podle harmonogramu vyhlašovaného Centrem sportovních aktivit.

Svobodný předmět = volitelný předmět nabízený jinými fakultami v rámci mezifakultní výuky – nabídka svobodných předmětů je zveřejněna studentům ve Studisu 12 kalendářních dnů před začátkem výuky v semestru, registrace probíhá vždy 5. kalendářní den před začátkem výuky v semestru, a to od 8 do 22 hodin.

Cizí jazyky – volitelné cizí jazyky jsou zařazeny ve studijním plánu bakalářských studijních programů v zimním a letním semestru ve 2. ročníku a v zimním semestru 3. ročníku. Výuku cizích jazyků (kromě angličtiny) zajišťuje Ústav společenských věd Fakulty stavební.

Studenti navazujících magisterských programů mohou cizí jazyky studovat v kurzech na Fakultě stavební jako samoplátci.