Věda a výzkum

Výzkum a vývoj na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je nedílnou součástí profesních aktivit akademických pracovníků fakulty a studentů doktorského studijního programu. Je orientován na ekonomickou oblast, rozvoj manažerských dovedností, informačních technologií a interdisciplinárních oborů.

Výzkum na Fakultě podnikatelské je vymezen Statutem Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

Základní a aplikovaný výzkum prováděný na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je orientován na rozvoj ekonomických a manažerských vědních disciplín a na spolupráci s podniky při řešení ekonomicko-manažerských problémů.

Vědecko-výzkumné zaměření Ústavu ekonomiky pokrývá následující oblasti, a to:

 • determinanty nabídky a poptávky na trzích výrobních faktorů,
 • udržitelnost podniků/organizací,
 • primární trhy cenných papírů,
 • finanční systém a finanční trhy a jejich vliv na světovou ekonomiku,
 • soft modely v oblasti investičního rozhodování v podmínkách High Tech podniků,
 • competitive intelligence.

Vědeckovýzkumné zaměření Ústavu financí pokrývá tři základní oblasti, a to:

 • finanční management,
 • daně a daňové plánování,
 • účetnictví.

Vědecko-výzkumné zaměření Ústavu managementu pokrývá následující oblasti, a to:

 • podnikový management a podnikatelství,
 • řízení výroby a logistika,
 • marketing a obchod,
 • komplexní modely chování manažerů.

Vědecko-výzkumné zaměření Ústavu informatiky pokrývá následující oblasti, a to:

 • posuzování efektivnosti informačních systémů pro plánování podnikových zdrojů a podporu manažerského rozhodování, včetně návrhů na jejich optimalizace,
 • používání pokročilých matematických a statistických metod v ekonomických modelech.

Výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány v odborných časopisech, na konferencích a v odborných knihách.  Od roku 2007 je Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně vydavatelem  vědeckého časopisu Trendy ekonomiky a managementu, jehož  posláním je publikovat recenzované původní vědecké práce z oblasti ekonomiky a managementu. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a je indexován v EBSCO, ERIH PLUS, EZB, Google Scholar, Index Copernicus, ProQuest, Ulrich's, ROAD. 

Kontakty:

Proděkanka pro vědu a výzkum

Oddělení pro tvůrčí činnost a doktorské studium

Oddělení podpory projektů