Ústav ekonomiky

Ústav ekonomiky je garantem akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu Ekonomika podniku. Cílem tohoto studijního programu je výchova podnikových ekonomů pro nižší a střední stupeň řízení výrobních a obchodních organizací nebo vybraných útvarů neziskových organizací a státní správy, ale i pro ekonomické řízení vlastního podnikání. Studium poskytuje vzdělání zaměřené na osvojení si teoretických odborných znalostí a dovedností základních ekonomických kategorií a principů z pohledů současné mikroekonomické a makroekonomické teorie, evropské a světové ekonomiky, ekonomicko-manažerských přístupů, metod a nástrojů, finančních, obchodních a marketingových činností, projektového řízení i dovedností v oblasti matematicko-statistických metod, projektového řízení, zpracování dat, včetně využití metod a nástrojů IT pro ekonomické řízení podniků. Důraz je rovněž kladen na odborné jazykové znalosti a dovednosti absolventů.

Absolventi studijního programu Ekonomika podniku mohou vykonávat funkce určené pro podnikové ekonomy se znalostmi základních ekonomických a manažerských vazeb fungování podniku a připravených řešit méně náročné ekonomické rozhodovací problémy. Jsou schopni vykonávat ekonomicko-manažerské funkce na nižším a středním stupni řízení výrobních a obchodních podniků nebo ve vybraných útvarech neziskových organizací a státní správy i v rámci vlastního podnikání.

Ústav ekonomiky je dále garantem dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní ekonomika a obchod. Cílem tohoto studijního programu je výchova vysoce kvalifikovaných ekonomů vybavených pokročilými odbornými znalostmi a dovednostmi z oblasti ekonomie, manažerské ekonomiky a řízení obchodních činností v kontextu mezinárodního prostředí. Důraz je dále kladen na získání hlubších znalostí z oblasti ekonometrických a matematicko-statistických metod, ekonomicko-manažerských přístupů, včetně metod a nástrojů IT, dále na prohloubení odborných jazykových znalostí v oblasti mezinárodních financí, mezinárodních daní, podnikové ekonomiky i interkulturní komunikaci. Student rovněž nabude nezbytné pensum znalostí, které mu usnadní orientovat se v mezinárodním obchodním právu.

Absolventi studijního programu Mezinárodní ekonomika a obchod se uplatní v mnoha různých pracovních pozicích, jakými jsou např. ekonomové na vedoucích pozicích (ekonomičtí ředitelé), vedoucí ekonomičtí analytici, vedoucí obchodní manažeři v mezinárodně působících výrobních a obchodních podnicích. Absolvent může pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů a budovat předpoklady pro budoucí uplatnění ve výzkumných a vývojových institucích a na vysokých školách.

Kontaktní údaje

Fakulta podnikatelská
Ústav ekonomiky
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

+420 54114 2607

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucího ústavu

Tajemník ústavu

Sekretářka ústavu

Profesor

Docent

Odborný asistent

Asistent