Ústav financí

Ústav financí pokrývá předměty v oblasti účetnictví, daní, financí a práva. Ústav garantuje specializační a silně prakticky zaměřené studijní programy. V rámci bakalářského studia se jedná o program Účetnictví a daně a u navazujícího magisterského studia pak o program Účetnictví a finanční řízení podniku. Studenti obou studijních programů mohou využívat výhody plynoucí ze získané akreditace mezinárodních profesních organizací ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Tyto udělené mezinárodní certifikace prokazují vysoký a mezinárodně srovnatelný standard. Zároveň umožňují studentům těchto programů a jejich absolventů čerpat výhody v dalších systémech vzdělávání.

Výuka některých předmětů, zejména daní, účetnictví a práva, je zajišťována ve spolupráci s odborníky z praxe, především z řad členů Komory daňových poradců ČR, České advokátní komory, finanční správy, dále auditorů a akademických pracovníků jiných vysokých škol.

Absolventi programu Účetnictví a daně se mohou prosadit v celé řadě pozic (nikoliv jen účetních a daňových). Své uplatnění absolventi najdou na místech účetních, asistentů auditorů nebo daňových poradců, ve středním managementu podniku, na finančních úsecích podniků či ve veřejné správě. Studijní plán programu „Účetnictví a daně“ vytváří i dobrý základ pro to, aby absolvent programu mohl začít realizovat výkon vlastní podnikatelské činnosti. Po absolvování tohoto studijního programu mohou pokračovat ve studiu na profilově zaměřeném navazujícím magisterském studiu Účetnictví a finanční řízení podniku nebo na jiném ekonomicky zaměřeném programu. 

Absolvent studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku je schopen definovat oblasti a činnosti finančního řízení podniku, orientovat se v mezinárodním a unijním daňovém právu, aplikovat mezinárodní účetní standardy a konsolidované výkaznictví. To ve svém důsledku znamená široké pole působnosti např. v různých finančních odborech společností s mezinárodní působností nebo v poradenských společnostech zaměřených na poskytování služeb v oblasti ekonomického, účetního a daňového poradenství.

Akademičtí pracovníci ústavu zabezpečují výuku i v dalších studijních programech akreditovaných jak na Fakultě podnikatelské, tak na dalších fakultách a součástech VUT.

V rámci vědeckovýzkumné činnosti se ústav zaměřuje zejména na následující oblasti:

  • zkoumání vlivu spojování podniků na jejich výkonnost;
  • hodnocení výkonnosti podniků;
  • zkoumání specifik finančního řízení holdingů;
  • implementaci controllingového rámce inovací - Innovation Scorecard;
  • generátory hodnoty, určování hodnoty podniků a oceňování jeho majetkových složek;
  • tvorba modelů predikce bankrotu a výzkum faktorů insolvence;
  • mezinárodní zdaňování příjmů;
  • problematika převodních cen;
  • zkoumání specifických finančních vztahů ve veřejném sektoru (územně samosprávné celky, veřejné podniky, neziskové organizace).

Kontaktní údaje

Fakulta podnikatelská
Ústav financí
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

+420 54114 3701