Ústav informatiky

Ústav informatiky zabezpečuje výuku informatických, matematických, statistických disciplín a metod operační analýzy, pokročilých analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě včetně oblasti řízení rizik a projektů.

Zabezpečuje výuku předmětů uvedených disciplín ve všech studijních programech Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

Ve svých vědecko-výzkumných aktivitách Ústav informatiky pokrývá následující oblasti:

  • posuzování efektivnosti informačních systémů pro plánování podnikových zdrojů a podporu manažerského rozhodování, včetně návrhů na jejich optimalizaci a využívající konceptů datové vědy a oblastí Business Intelligence,
  • používání pokročilých matematických a statistických metod nejen v ekonomických modelech.

Realizuje a rozvíjí bakalářský studijní program Manažerská informatika, jehož cílem je připravit pro praxi mezioborově vybavené odborníky, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám praxe. Jejich odborný profil je navíc rozšířen o schopnost definovat požadavky na automatizaci klíčových podnikových procesů, najít pro jejich naplnění optimální řešení IS/ICT, a to jak z hlediska funkčního, tak z hlediska proveditelnosti, jeho implementace a jeho následné správy a řízení nejen v podnikovém prostředí. Absolventi tohoto profesně zaměřeného studijního programu tak získají specifikované mezioborové znalosti, dovednosti a způsobilosti propojující oblast informatiky, datových věd, kvantitativních metod, ekonomie a managementu. Současně disponují i znalostmi z oblasti zavádění automatizace a digitální výroby včetně digitalizace řídicích systémů a využití komunikačních sítí pro zajištění interoperability a flexibility podnikových procesů.

Dále zabezpečuje navazující magisterský studijní program Informační management, jehož cílem je výchova odborníků se znalostmi oblastí řízení informačních a komunikačních technologií, ekonomiky a managementu, které uplatní při výzkumu, vývoji, implementaci a provozu moderních informačních a komunikačních technologií v podniku. Tento studijní program je koncipován s předpokladem naplnění trendů ve vzdělávání odborníků s vysokou adaptabilitou na interdisciplinární rozvoj. Absolventi jsou vybaveni znalostmi zaměřenými na koncepty strategického řízení podniků a moderních přístupů využití ICT nástrojů pro řízení podniků a ekonomických teorií v příslušném kontextu rozvoje a inovace podniků.

Kontaktní údaje

Fakulta podnikatelská
Ústav informatiky
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

+420 54114 2601

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucího ústavu

Tajemník ústavu

Sekretářka ústavu

Profesor

Docent

Odborný asistent

Lektor