Státní závěrečná zkouška (SZZ)

Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu se řádně ukončuje vykonáním státní závěrečné zkoušky.

Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu lze konat, pokud student splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů a odevzdal ve stanoveném termínu závěrečnou práci (bakalářskou, resp. diplomovou). Student se musí ke státní závěrečné zkoušce ve stanoveném termínu přihlásit.

Státní závěrečná zkouška v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech se skládá ze dvou částí – obhajoby závěrečné práce a ústní odborné zkoušky. Ústní odbornou zkouškou se ověřují znalosti z tematických okruhů, které jsou vymezeny v detailu studijního programu. Podrobné zkušební okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou dostupné zde.

Časovém plánu akademického roku jsou kromě jiného stanoveny termíny pro výběr okruhu závěrečné práce, podávání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce, odevzdání závěrečné práce a termíny konání státní závěrečné zkoušky.

Pokyny a informace ke státní závěrečné zkoušce jsou pro studenty závěrečných ročníků zveřejňovány v informačním systému Studis v termínech dle Časového plánu akademického roku.