Akademický senát FP

Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem. Dle §27 zákona o vysokých školách.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.
  • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Akademický senát FP je dvoukomorový, celkem má 21 členů (ZK 12 členů, SK 9 členů).

Kontaktní údaje

Akademický senát FP
Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

Komora akademických pracovníků AS FP

Studentská komora AS FP