Témata k doktorskému studiu

pro rok 2023/2024
program Řízení a ekonomika podniku


ÚSTAV EKONOMIKY

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

 • Specifika mezoekonomie vybraného odvětví pri řízení podniku
  Téma je zaměřeno na identifikaci specifik mezoekonomie vybraného odvětví jakožto činitele ovlivňující podnik a návrh modelu pro podporu manažerského rozhodování v oblasti strategického řízení.

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

 • Cirkulární ekonomika a vybrané ukazatele pro její hodnocení
  Cílem práce bude analyzovat  současný stav poznání o cirkulární ekonomice a navrhnout ukazatele, které hodnotí cirkulární ekonomiku.

doc. Justyna Łapińska, Ph.D.

 • Zelené kompetence zaměstnanců a rozvoj odpovědných inovací v průmyslových podnicích
  Zelené kompetence zaměstnanců jsou základním prvkem řízení lidských zdrojů. Tento prvek řízení získává v mnoha organizacích stále větší význam. Hlavním cílem práce je výzkum vlivu zelených kompetencí zaměstnanců na jejich inovační chování vedoucí k implementaci odpovědných inovací.
 • Determinanty vnitroodvětvového obchodu ve vybraném průmyslovém odvětví
  Vnitroodvětvový obchod představuje souhrn dovozů a vývozů podobných výrobků patřících do stejného odvětví. Zahrnuje finální výrobky, časti celků a komponenty. Hlavním cílem disertační práce je výzkum mikro a makroekonomických faktorů určujících vnitroodvětvový obchod ve vybraném průmyslovém odvětví.

doc. Ing. Tomáš Meluzín Ph.D.

 • IPO jako nástroj rozvoje kapitálového trhu
  V rámci výzkumu budou formulována opatření na podporu trhu s IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a navrženo řešení, jak zvýšit zájem podniků o ekvitní financování.
 • Specifika ekonomického řízení rodinných podniků
  Výzkum je zaměřen na identifikaci specifik a návrh modelu pro ekonomické řízení rodinných podniků.
 • Ekonomický význam akciových burz a perspektivy jejich dalšího rozvoje
  Disertace bude zaměřena na výzkum v oblasti soudobého fungování a ekonomického významu akciových burz a jejich vývojových tendencí.

doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.

 • Hnací síly tvorby udržitelné hodnoty podniku ve vybraném odvětví
  Cílem tohoto výzkumného tématu je identifikovat hnací síly tvorby udržitelné hodnoty podniku ve vybraném odvětví a vytvořit model, který pro zvolené odvětví vyjádří tvorbu udržitelné hodnoty.

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

 • Nástroje a metody cenové tvorby přirozených monopolů
  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií zejména monopolních, resp. oligopolních firem působících v odvětvích, ve kterých jsou přirozené či vysoké bariéry vstupu.
 • Vliv mikroekonomické politiky státu na chování firmy
  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a opatření mikroekonomické politiky státu ve vztahu k firmám (tržním subjektům), a reakci firem na tyto opatření. Konkrétně půjde o řešení cenové regulace, problematiky externalit, veřejných statků či problémů vzniklých z asymetrických informací.

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

 • Role angel investování v kontextu start-upových projektů ve vybraném odvětví
  Financování start-upových projektů závisí do značné míry na existenci trhu angel investorů.Zájem této investorské skupiny se sice koncentruje typicky na odvětví ICT, nicméně narůstá i objem kapitálu investovaný do jiných odvětví. Disertační práce se soustředí na zhodnocení investičních strategií angel investorů ve vybraném sektoru s ohledem na životní cyklus start-upového projektu.

 

ÚSTAV FINANCÍ

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

 • Využití moderních ukazatelů výkonnosti k řízení podniků
  Cílem práce bude identifikace vhodných ukazatelů použitelných pro měření a řízení podniků. Se zachováním vyváženosti na minulost zaměřenými výsledkovými ukazateli a ukazateli hybných sil výkonnosti zaměřenými do budoucnosti. Možnosti jejich použití a vzájemné návaznosti při řízení podniku.
 • Zvyšování výkonnosti podniku pomocí robotizované výrobní technologie
  Většina systémů měření výkonnosti podniků je zaměřena na zlepšování existujících provozních procesů. V současné době zaváděné řízené robotické výrobní technologie napomáhají ke zkracování času výroby při zachování kvality a se zaměřením na náklady. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy pro zvyšování výkonnosti výrobních podniků a navrhnout model využívající nové robotizované technologie.

doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D.

 • Finanční transakce a jejich zdaňování
  Projekt OECD proti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) etabloval standardy, které zásadním způsobem dopadly i na oblast finančních transakcí. Cílem práce bude zhodnotit existující stav spolu se systematizací existujících pravidel a následně vytvořit metodický návod pro tax management v dané oblasti.
 • Nehmotný majetek a jeho zdaňování
  Projekt OECD proti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) etabloval standardy, které zásadním způsobem dopadly i na oblast nehmotného majetku, jehož význam kontinuálně roste. Cílem práce bude zhodnotit existující stav spolu se systematizací existujících pravidel a následně vytvořit metodický návod pro tax management v dané oblasti.

doc. Ing. Michal Karas, Ph.D.

 • Modely kreditního rizika využívající data o finančních derivátech
  Cílem práce analyzovat informační hodnotu spojení podnikových dat a makroekonomických dat při analýze kreditního rizika aproximovaného na úrovni CDS spreadu a to kontextu evropských podniků.
 • Predikce úpadku MSP v kontextu vývoje vnějšího prostředí
  Cílem práce je analyzovat význam faktorů vnějšího prostředí při predikci úpadku malých a středních podniků v Evropě. Zvláštní pozornost bude věnována faktorům reprezentujícím bariery rozvoje podniku. Tyto faktory budou zkoumány v kombinaci s podnikově specifickými faktory.

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

 • Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání (vybrané problémy)
  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.
 • Určování hodnoty podniků: specifika oceňování malých a středních podniků
  Cílem práce bude prozkoumat stávající modely určování hodnoty a navrhnout modifikace pro aplikaci v malých a středních podnicích.

 

ÚSTAV INFORMATIKY

doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc

 • Ekonomická optimalizace opatření v procesu řízení kybernetických rizik
  Výzkum se zaměří na analýzu současných přístupů řízení kybernetických rizik s cílem navrhnout nový model resp. metodiku, která bude využita jako nástroj pro podporu rozhodování v procesu výběru vhodných opatření  zvyšujících efektivitu řízení kybernetické bezpečnosti podniků.

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

 • Využití  metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu jako nástroj podnikového řízení
  Využití  metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu v oblasti sentimentu jako nástroje podnikového řízení s využitím klasických metod, fuzzy logiky a umělých neuronových sítí

doc. Mgr. Novotná Veronika, Ph.D.

 • Aplikace pokročilých matematických postupů v analýze dynamických podnikových procesůVhodně zvolené postupy analýzy dynamických podnikových procesů umožňují manažerům zvyšovat efektivitu řídících procesů podniku. Výzkum se bude zaměřovat na možnosti aplikace pokročilých matematických postupů při řešení vybraných dynamických modelů z oblasti podnikové praxe, určených pro podporu rozhodování podnikového managementu, s využitím vhodných prostředků informačních a komunikačních technologií.

 

ÚSTAV MANAGEMENTU

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

 • Využití digitálních nástrojů pro podporu marketingových strategií v podnicích
  Výzkum zaměřený na skladbu a míru využívání digitálních nástrojů pro podporu tvorby a uskutečňování marketingových strategií v podnicích.
 • Vlivy digitální transformace na marketingové strategie začínajících podniků
  Výzkum zaměřený na bezprostřední i dlouhodobé vlivy probíhající digitální transformace ekonomiky na změny v marketingových strategiích začínajících podniků.

doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

 • Význam servitizace a smart (digitální) servitizace podniků z hlediska udržitelného rozvoje
  Důvody, které vedly podniky ke strategii servitizace, byly v poslední době doplněny celospolečenským globálním trendem snahy o udržitelný rozvoj. Cílem tématu je zmapovat význam servitizace a smart servitizace podniků z hlediska udržitelného rozvoje.
 • Přínosy smart služeb poskytovaných podniky
  Současní výrobci poskytují ke svým výrobkům také smart služby. Tyto služby přinášejí mnoho výhod jak výrobním společnostem, tak i jejich zákazníkům. Cílem tohoto tématu je prozkoumat, které přínosy smart služeb jsou pro výrobní podniky významné.
 • Výzvy smart (digitální) servitizace ve zdravotnictví jako významné oblasti terciárního sektoru
  Výzkum servitizace má tendenci zaměřovat se na průmysl a často nebere v úvahu, jak je servitizace nezbytná v jiných odvětvích. Toto téma se zaměřuje na inovace, vývoj a implementaci nových služeb podporovaných digitálními technologiemi, jejichž cílem je transformace zdravotnických služeb.

doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.

 • Kompetence pracovníků žádoucí pro rozvoj podniku v průběhu a po digitální transformaci.
  Digitalizace podnikových procesů a s ní spojených žádoucích kompetencí pracovníků je vnímaná jako jedna z klíčových oblastí podnikového managementu. Hlavním cílem disertační práce bude na základě zmapování podnikových procesů identifikovat žádoucí kompetence a navrhnout takový kompetenční model, který podpoří digitální transformaci a následně i efektivní práci pracovníků v prostředí digitalizovaných agend v podniku.

doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

 • Změny v podnikové architektuře  v důsledku změn podnikového prostředí
  Téma je zaměřeno na analýzu dopadů změn v podnikovém prostředí na podnikovou architekturu. Cílem práce bude analyzovat vybrané parametry podnikové architektury s využitím matematicko-statistických metod a navrhnout inovaci podnikové architektury podniků ve zvoleném odvětví.
 • Dopady paradigma managementu na podnikové prostředí  ve zvoleném odvětví
  Téma řeší dopady paradigma managementu na podnikové prostředí s ohledem na odvětvové zaměření a velikostní kategorizaci podniků. Cílem práce bude navrhnout integrovaný model podnikového prostředí se specifikací dopadů a způsobů jejich eliminace na podnikatelské subjekty.
 • Modely hodnototvorných toků pro vybrané odvětví jako generátor podnikové marže a ziskovosti
  Téma je zaměřeno na dekompozici primárních a sekundárních podnikových procesů v rámci řešeného odvětví s diferenciací dle velikostní kategorizace a rozsahu působnosti podniků. Cílem práce bude zpracování obecných modelů hodnototvorných podnikových toků zajišťujících dosahování podnikové marže.

doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

 • Klíčové faktory digitální transformace obchodních modelů
  Digitální transformace mění cesty, jakými se  děje a funguje podnikání. S digitální transformací jsou společnosti nuceny prostudovat veškeré procesy, systémy. Od interních systémů až po interakci se zákazníky a v obou moderních formách (online i offline). Výzkumnou otázkou zůstává, jaké jsou klíčové faktory digitální transformace obchodních modelů současných firem?
 • Udržitelné inovace obchodních modelů
  Mnoho autorů vymezuje inovace obchodních modelů z pohledu udržitelnosti, nicméně klíčovým aspektem v pohledu všech autorů je chápání tyto entity šířejí a to s  přesahem mimo podnik,  jeho zákazníků, vlastníků a zahrnující vytváření hodnoty pro klíčové stakeholdery. Cílem práce je návrh metodiky pro udržitelné inovace obchodního modelu podniku na vybraných trzích.

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

 • Rozvoj značky ve vybraném high-tech odvětví
  Rozvoje značky ve specifických odvětvích označovaných jako high-tech vyžaduje rozvoj teoretických východisek i aplikačních metodiky. Současná dynamika těchto odvětví vytváří prostor pro nové firmy, které mají specifické podnikatelské modely vyžadující nové přístupy k rozvoji značky.
 • Strategický rozvoj konkurenceschopnosti založený na principu multioborové spolupráce a síťového přístupu
  Trendy multioborové spolupráce a rozvoje sítí podnikatelského charakteru přináší potenciál pro identifikaci nových principů rozvoje systémů tvorby zákaznické hodnoty. Rozvoj strategické konkurenceschopnosti na této hodnotě založený vyžaduje revizi teoretického základu i rozvoj aplikačních postupů.